اعضای شورا


اعضای شورا:

جمعه گلدی سیدی

محمد صالح خجسته

عبدالصمد مرادی

قربان محمد قلی پاشی

فاطمه یزدانی منش