فعالیت های شورا


جلسه اعضای شورای شهر با نمایندگان مسکن مهر