بازدید مدیرکل محترم امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری های کشور


بازدید دکتر کوشش تبار مدیر کل محترم امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری های کشور به همراه سرکار خانم خلیلی مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری گلستان  و هیات همراه با حضور  شهردار محترم فراغی از محل جایگاه سوخت فراغی و بررسی فرصت سرمایه گذاری و راه اندازی جایگاه  سی ان جی
دوشنبه 11/6/98