بازدید کارشناسان استان و شهرستانی بهداشت محیط


همزمان با هفته دولت 
بازدید کارشناسان استان و شهرستانی  بهداشت محیط به همراه آقای سیدی ریاست محترم شورای اسلامی از محل دپوی زباله خانگی شهر فراغی و بررسی راهکار های موجود جهت انتقال محل دپو به مکان دیگر