حضور شهردار در جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها


حضور جناب آقای مهندس خالقی ،شهردار محترم فراغی در جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها
(چهارشنبه 9/5/98)