جایگاه سوخت فراغی


  جایگاه سوخت فراغی
جایگاه  عرضه فراورده های نفتی در فاصله 20 کیلومتری شهرستان کلاله و 5 کیلومتری شهر فراغی در  اواخر سال 1395 توسط شهرداری فراغی احداث و به بهره برداری رسید  این جایگاه سوخت در محور کلاله به مراوه تپه واقع گردیده  و در حال حاضرتوسط خود شهرداری فراغی اداره می گردد و تنها منبع درآمدی پایدار شهرداری می باشد