بازدیداز روند اجرای پروژه احداث جداول در نقاط مختلف سطح شهربازدید جناب آقای مهندس خالقی ،شهردار محترم فراغی و جناب آقای سیدی عضو محترم شورای اسلامی شهر فراغی از روند اجرای پروژه احداث جداول در نقاط مختلف سطح شهر
(8/5/98)