بازدید شهرداراز مراحل نصب ترانس برق


بازدید شهردار محترم فراغی ،جناب آقای مهندس خالقی از مراحل نصب ترانس برق
 در خیابان بوستان جنوبی
(سه شنبه 8/5/98)