آدرس

استان گلستان ،شهرستان کلاله ، شهر فراغی خیابان امام خمینی غربی شهرداری فراغی


تلفن

01735481115

نمابر

01735481115

تلفن واحد مالی

01735480497

تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

01735481200

تلفن واحد دبیرخانه و امور دفتری

01735481115

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 7:15-13

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت